CDAP Doradztwo Podatkowe

W ramach prowadzonej działalności świadczymy usługi w następujących dziedzinach: 

 • podatek od towarów i usług,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • międzynarodowe prawo podatkowe,
 • podatek akcyzowy,
 • prawo dewizowe,
 • prawo celne,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek od spadków i darowizn,
 • opłata skarbowa,
 • podatki i opłaty lokalne (głównie podatek od nieruchomości).
 

W zakresie usług doradztwa podatkowego CDAP oferujemy Państwu szeroką gamę usług, między innymi: 

Bieżące doradztwo:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii i wyjaśnień prawnych dotyczących zagadnień podatkowych, w szczególności w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od nieruchomości,
 • analiza umów handlowych pod kątem podatkowym (ocena zagrożeń i poprawności zapisów umów pod kątem prawa podatkowego, opracowywanie projektów nowych umów); analiza ta pozwala na minimalizację ryzyka podatkowego już na etapie kształtowania zapisów umów,
 • analiza konsekwencji podatkowych transakcji zawieranych przez Klientów,
 • optymalizacja obciążeń podatkowych,
 • obsługa transakcji międzynarodowych,
 • opracowywanie wniosków o interpretacje podatkowe,
 • przeprowadzanie audytów i przeglądów podatkowych (badanie poprawności rozliczeń z budżetem państwa) - sprawdzamy rozliczenia podatkowe Klientów "pod kontrolę",
 • przygotowywanie pism podatkowych, m.in.  wnioski o stwierdzenie nadpłaty podatku, odwołania od decyzji organów podatkowych, pisma procesowe do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Reprezentacja przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi:

 • reprezentowanie Klientów w ramach postępowań prowadzonych przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej,
 • reprezentowanie Klientów w trakcie kontroli podatkowych i skarbowych,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu,
 • reprezentowanie Klientów w ramach postępowań karno-skarbowych,
 • reprezentowanie Klientów w ramach postępowania egzekucyjnego.

Usługi specjalne:

 • wspieranie Klientów w zakresie korzystania z programów pomocowych, w tym unijnych (np. sporządzanie biznesplanów, rachunkowe i podatkowe rozliczanie wszelkiego rodzaju dotacji, subwencji, itp.),
 • opracowywanie  projektów statutów, regulaminów, wewnętrznych aktów prawnych spółdzielni.

Doradca podatkowy

Ewa Dudała

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

nr wpisu 11589

Zadaj pytanie