CDAP Doradztwo Podatkowe

W ramach prowadzonej działalności świadczymy usługi w następujących dziedzinach: 

 • podatek od towarów i usług,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • międzynarodowe prawo podatkowe,
 • podatek akcyzowy,
 • prawo dewizowe,
 • prawo celne,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek od spadków i darowizn,
 • opłata skarbowa,
 • podatki i opłaty lokalne (głównie podatek od nieruchomości).
 

W zakresie usług doradztwa podatkowego CDAP oferujemy Państwu szeroką gamę usług, między innymi: 

Bieżące doradztwo:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii i wyjaśnień prawnych dotyczących zagadnień podatkowych, w szczególności w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od nieruchomości,
 • analiza umów handlowych pod kątem podatkowym (ocena zagrożeń i poprawności zapisów umów pod kątem prawa podatkowego, opracowywanie projektów nowych umów); analiza ta pozwala na minimalizację ryzyka podatkowego już na etapie kształtowania zapisów umów,
 • analiza konsekwencji podatkowych transakcji zawieranych przez Klientów,
 • optymalizacja obciążeń podatkowych,
 • obsługa transakcji międzynarodowych,
 • opracowywanie wniosków o interpretacje podatkowe,
 • przeprowadzanie audytów i przeglądów podatkowych (badanie poprawności rozliczeń z budżetem państwa) - sprawdzamy rozliczenia podatkowe Klientów "pod kontrolę",
 • przygotowywanie pism podatkowych, m.in.  wnioski o stwierdzenie nadpłaty podatku, odwołania od decyzji organów podatkowych, pisma procesowe do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Reprezentacja przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi:

 • reprezentowanie Klientów w ramach postępowań prowadzonych przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej,
 • reprezentowanie Klientów w trakcie kontroli podatkowych i skarbowych,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu,
 • reprezentowanie Klientów w ramach postępowań karno-skarbowych,
 • reprezentowanie Klientów w ramach postępowania egzekucyjnego.

Usługi specjalne:

 • wspieranie Klientów w zakresie korzystania z programów pomocowych, w tym unijnych (np. sporządzanie biznesplanów, rachunkowe i podatkowe rozliczanie wszelkiego rodzaju dotacji, subwencji, itp.),
 • opracowywanie  projektów statutów, regulaminów, wewnętrznych aktów prawnych spółdzielni.

Doradca podatkowy

Ewa Dudała

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

nr wpisu 11589

Zadaj pytanie

Zachęcamy do kontaktu drogą mailową lub telefonicznie.

Postaramy się pomóc we wszystkich kwestia podatkowych i księgowych.